Loading...

Կաթսայական ագրեգատների կարգաբերում


Կարգաբերման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Կաթսայական ագրեգատների կարգաբերումը կարող է իրականացվել ինչպես շահագործման պայմաններում իրականացվող փորձարկումների միջոցով (պասիվ էքսպերեմենտ), այնպես էլ հատուկ ծրագրով՝ համապատասխան ազդեցությամբ կաթսայի ռեժիմների վրա։

Կաթսայական ագրեգատների կարգաբերումը կարող է ներառել.
✓ հեռացող ծխագազերի անալիզ՝ այրման ռեժիմների և օդի ներծծումների գնահատման նպատակով,
✓ կաթսայի բալանսային փորձարկումներ,
✓ ռեժիմային քարտի կազմում,
✓ օժանդակ սարքավորումների ռեժիմների հետազոտում:

Կախված կարգաբերման աշխատանքների ծավալից չափումները կարող են իրականացվել․
✓ գազաանալիզատորով,
✓ ուլտրաձայնային ծախսաչափով,
✓ կոնտակտային ջերմաչափով,
✓ մանոմետրով,
✓ ջերմային հոսքի խտության չափիչով և այլն։

Կարգաբերման աշխատանքներն իրականացվում են Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 РД 153-34.1-26.303-98
Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта
doc
724
kb ⇊
2 РД 153-34.1-26.303-98
Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта
pdf
1691
kb ⇊
3 СП 89.13330.2016
Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (с Изменением N 1)
pdf
1569
kb ⇊
4 Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., ил. djvu
3026
kb ⇊
5 Тепловой расчет котлов (нормативный метод). -3-е изд., перераб. и доп. СПб, 1998 djvu
6099
kb ⇊
6 Трембовля В.И. и др. Теплотехнические испытания котельных установок. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 416 с.: ил. djvu
4353
kb ⇊Արձագանքներ