Loading...

Ջերմափոխանակչի նախագծում


Նախագծման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Մեր կազմակերպությունն ունի ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակիչների նախագծման (այդ թվում՝ կոնստրուկտորական և ստուգողական հաշվարկների) հարուստ փորձ։

Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակիչների նախագծման ժամանակ, որպես կանոն, անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները.
✓ ջերմափոխանակչի ջերմային հզորության որոշում,
✓ ներխողովակային տարածությունով անցնող ջերմակրի ընտրություն,
✓ ջերմափոխանակիչի պահանջվող մակերեսի նախնական նախագծային հաշվարկ,
✓ ջերմափոխանակիչի կառուցվածքի և ջերմակիրների շարժման սխեմայի որոշում,
✓ մշակված ջերմափոխանակիչի ջերմափոխանցման հաշվարկ և պաշարային անհրաժեշտ մակերևույթի գնահատում,
✓ ջերմափոխանակիչի հիդրավլիկ և մեխանիկական հաշվարկներ։

Կախված համակարգի բարդությունից և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ նախագծերը կարող են իրականացվել AutoCAD կամ SolidWorks միջավայրերում։

Նախագիծն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 РД 24.035.05-89
Тепловой и гидравлический расчет теплообменного оборудования АЭС. Методические указания
pdf
11492
kb ⇊
2 РТМ 24.031.05-72
Методика и зависимости для теоретического расчета теплообмена и гидравлического сопротивления теплообменного оборудования АЭС
pdf
7366
kb ⇊
3 РТМ 108.020.107-76
Тепловой и гидравлический расчет промежуточных сепараторов-пароперегревателей турбин насыщенного пара АЭС
pdf
7608
kb ⇊
4 РТМ 108.020.126-80
Методика расчета и проектирования охладителей масла для систем маслоснабжения турбоустановок
pdf
9533
kb ⇊
5 ТР ТС 032/2013
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
pdf
2794
kb ⇊Արձագանքներ