Loading...

Օդափոխության համակարգի նախագծում


Նախագծման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Արդյունաբերական տարածքների (շենքեր, գործարաններ, արտադրամասեր) օդափոխությունը բավականին բարդ նախագծային խնդիր է. դրա համար ունիվերսալ մեթոդներ գոյություն չունեն: Արդյունաբերական տարածքներում միկրոկլիմայի ձևավորումն ուղղակիորեն կապված է սենյակում ջերմաստիճանի և խոնավության պայմանների պահպանման հետ:

Արտադրական ձեռնարկություններում իրականացվող տեխնոլոգիական պրոցեսների արդյունքում կարող են աշխատավայր արտանետվել օդի աղտոտիչներ՝ պինդ մասնիկներ, գազեր, գոլորշիներ, մառախուղներ և հեղուկ աերոզոլներ: Առավել տիպային են աշխատավայրում լրացուցիչ ջերմանջատմամբ և խոնավությամբ պայմանավորված խնդիրները։

Որպես կանոն, աշխատավայրում միկրոկլիմայի պահպանումն իրականացվում է․
✓ ներփչող-արտափչող օդափոխության համակարգի,
✓ տեղային օդափոխության,
✓ ջերմային «վարագույրների»
կիրառմամբ։

Կախված համակարգի բարդությունից և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ նախագծերը կարող են իրականացվել AutoCAD, Revit կամ SolidWorks միջավայրերում։

Նախագիծն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 ՀՀՇՆ II-7.01-2011
Շինարարական կլիմայաբանություն։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրամանով
pdf
0
kb ⇊
2 ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04
Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N83-Ն հրամանով
pdf
532
kb ⇊
3 СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование
doc
708
kb ⇊
4 СП 60.13330.2012
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
pdf
923
kb ⇊
5 СП 73.13330.2016
Внутренние санитарно-технические системы зданий (СНиП 3.05.01-85)
pdf
2511
kb ⇊
6 СП 118.13330.2012
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
pdf
4054
kb ⇊Արձագանքներ