Loading...

Կոգեներացիոն կայանների կարգաբերում


Կարգաբերման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Կոգեներացիոն կայանների կարգաբերումը կարող է վերաբերվել ինչպես դրանց ջերմամեխանիկական, այնպես էլ էլեկտրատեխնիկական բաղկացուցիչներին։

Կոգեներացիոն կայանների կարգաբերումը կարող է ներառել.
✓ վառելիքի տեսակարար ծախսի որոշում,
✓ հեռացող ծխագազերի անալիզ՝ այրման ռեժիմի գնահատման նպատակով,
✓ օգտահանիչ ջերմափոխանակչի բնութագրերի որոշում,
✓ մարտկոցների լիցքավորման համակարգի աշխատանքը ստուգում,
✓ բեռնվածքի փոփոխման դեպքում լարման շեղման մեծության որոշում,
✓ հաճախության ստատիզմի որոշում:

Կախված կարգաբերման աշխատանքների ծավալից չափումները կարող են իրականացվել․
✓ գազաանալիզատորով,
✓ ուլտրաձայնային ծախսաչափով,
✓ կոնտակտային ջերմաչափով,
✓ ջերմային հոսքի խտության չափիչով,
✓ մանոմետրով,
✓ էլեկտրական չափիչ սարքով,
✓ տախոմետրով, և այլն։

Կարգաբերման աշխատանքներն իրականացվում են Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 ГОСТ 31540-2012
Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний
pdf
702
kb ⇊
2 ГОСТ Р 53176-2008
Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний
pdf
416
kb ⇊
3 ГОСТ Р 55006-2012
Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
pdf
471
kb ⇊
4 СП 89.13330.2016
Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (с Изменением N 1)
pdf
1569
kb ⇊
5 Бойко Е.А. Тепловые электрические станции (Расчет и проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов ТЭС). Учеб. пособие / Е.А. Бойко. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 92 с. djvu
7980
kb ⇊Արձագանքներ