Loading...

Ջերմամատակարարման համակարգերի կարգաբերում


Կարգաբերման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Ջերմամատակարարման համակարգերի կարգաբերումը կարող է վերաբերվել.
✓ արտադրական ձեռնարկությունների գոլորշու մատակարարման և կոնդենսատի վերադարձի համակարգին,
✓ արտադրական ձեռնարկությունների, հասարակական և բնակելի շինությունների ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերին։

Կարող է ներառել.
✓ ջերմամատակարարման համակարգի նախագծի վերլուծություն,
✓ համակարգի առանձին ճյուղերում ջերմակրի պարամետրերի որոշում,
✓ համակարգի առանձին ճյուղերում գոլորշու ծախսերի գնահատում և լավարկում,
✓ համակարգի առանձին ճյուղերում ջրի ծախսերի որոշում և լավարկում,
✓ տեխնոլոգիական ջերմափոխանակիչների բնութագրերի որոշում,
✓ շրջանառու պոմպերի բնութագրերի որոշում,
✓ ջերմային մեկուսացման գնահատում:

Կախված կարգաբերման աշխատանքների ծավալից չափումները կարող են իրականացվել․
✓ օդի պարամետրերի չափիչ սարքերով,
✓ ուլտրաձայնային ծախսաչափով,
✓ կոնտակտային ջերմաչափով,
✓ ջերմային հոսքի խտության չափիչով,
✓ մանոմետրով,
✓ էլեկտրական չափիչ սարքով, և այլն։

Կարգաբերման աշխատանքներն իրականացվում են Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 ՀՀՇՆ 24-01-2016
Շենքերի ջերմային պաշտպանություն։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N120-Ն հրամանով
pdf
1350
kb ⇊
2 ՀՀՇՆ II-7.01-2011
Շինարարական կլիմայաբանություն։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրամանով
pdf
0
kb ⇊
3 ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04
Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N83-Ն հրամանով
pdf
532
kb ⇊
4 ГОСТ 25380-2014
Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции (с Поправкой)
pdf
1246
kb ⇊
5 ГОСТ 26629-85
Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
pdf
753
kb ⇊
6 ГОСТ Р ЕН 306-2011
Теплообменники. Измерения и точность измерений при определении мощности
pdf
679
kb ⇊
7 ПБ 10-573-03
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
doc
717
kb ⇊
8 РД 24.035.05-89
Тепловой и гидравлический расчет теплообменного оборудования АЭС. Методические указания
pdf
11492
kb ⇊
9 РД 34.20.321
Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС
pdf
563
kb ⇊
10 РТМ 24.031.05-72
Методика и зависимости для теоретического расчета теплообмена и гидравлического сопротивления теплообменного оборудования АЭС
pdf
7366
kb ⇊
11 СНиП 41-02-2003
Тепловые сети
pdf
2183
kb ⇊
12 СНиП 41-03-2003
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
pdf
1424
kb ⇊
13 СП 60.13330.2012
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
pdf
923
kb ⇊
14 СП 124.13330.20123
Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)
pdf
11673
kb ⇊Արձագանքներ