Loading...

Տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգերի կարգաբերում


Կարգաբերման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգերի կարգաբերումը կարող է վերաբերվել ինչպես առանձին վերցրած ջրի հովացուցիչին և տեխնոլոգիական ջերմափոխանակիչներին, այնպես էլ ամբողջ համակարգում ջրի ծախսերի որոշմանը և դրանց լավարկմանը։

Տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգերի կարգաբերումը կարող է ներառել.
✓ ջրամատակարարման համակարգի նախագծի վերլուծություն,
✓ արտանետվող ջերմային հզորության գնահատում,
✓ շրջանառու ջրի «թաց» կամ «չոր» հովացուցիչի բնութագրերի որոշում,
✓ տեխնոլոգիական ջերմափոխանակիչների բնութագրերի որոշում,
✓ շրջանառու պոմպերի բնութագրերի որոշում,
✓ համակարգի առանձին ճյուղերում ջրի ծախսերի որոշում և լավարկում,
✓ ջերմային պոմպի կիրառման նպատակահարմարության գնահատում:

Կախված կարգաբերման աշխատանքների ծավալից չափումները կարող են իրականացվել․
✓ օդի պարամետրերի չափիչ սարքերով,
✓ ուլտրաձայնային ծախսաչափով,
✓ կոնտակտային ջերմաչափով,
✓ ջերմային հոսքի խտության չափիչով,
✓ մանոմետրով,
✓ էլեկտրական չափիչ սարքով, և այլն։

Կարգաբերման աշխատանքներն իրականացվում են Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 ГОСТ Р ЕН 14705-2011
Теплообменники. Методы измерения и оценки тепловых характеристик испарительных градирен
pdf
1374
kb ⇊
2 РД 34.22.401-95
Методические указания по наладке систем технического водоснабжения тепловых электростанций
pdf
5053
kb ⇊
3 РД 34.22.401-95
Методические указания по наладке систем технического водоснабжения тепловых электростанций
rtf
776
kb ⇊
4 РД 153-34.2-21.144-2003
Методические указания по технологическим расчетам водоемов-охладителей
pdf
2289
kb ⇊
5 Гончаров. В.В. Брызгальные водоохладители ТЭС и АЭС.-Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989 - 140с.: ил. djvu
9250
kb ⇊
6 Пономаренко В.С., Арефьев Ю.И. Градирни промышленных и энерrетических предприятий: Справочное пособие / Под общ. ред. Пономаренко В.С. - М.: Энергоатомиздат: 1986.- 168 с. ил. djvu
4901
kb ⇊Արձագանքներ