Loading...

Օդափոխության համակարգերի կարգաբերում


Կարգաբերման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Օդափոխության համակարգերի կարգաբերումը կարող է վերաբերվել արտադրական ձեռնարկությունների, հասարակական և բնակելի շինությունների օդափոխության-օդորակման համակարգերին։

Կարող է ներառել.
✓ ամբողջ համակարգի և դրա մաս կազմող առանձին բաղադրիչների իրական ցուցանիշների և անձնագրային տվյալների համեմատում,
✓ օդի իրական ծախսի չափում բաշխիչ և հավաքիչ կոլեկտորնեում,
✓ օդատարների անքպությունների հայտնաբերում և վերացում,
✓ համակարգում օդի տաքացումը կամ հովացումն ապահովող (եթե այդպիսիք կան) ջերմափոխանակիչների արտադրողականության և արդյունավետության ստուգում,
✓ բնական օդափոխության բոլոր քարշի համակարգերի ստուգում:

Կախված կարգաբերման աշխատանքների ծավալից չափումները կարող են իրականացվել․
✓ օդի պարամետրերի չափիչ սարքերով,
✓ անեմոմետրով,
✓ կոնտակտային ջերմաչափով,
✓ ջերմային հոսքի խտության չափիչով,
✓ մանոմետրով, և այլն։

Կարգաբերման աշխատանքներն իրականացվում են Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04
Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N83-Ն հրամանով
pdf
532
kb ⇊
2 Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха
pdf
3241
kb ⇊
3 СП 60.13330.2012
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
pdf
923
kb ⇊
4 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирование воздуха
pdf
1331
kb ⇊Արձագանքներ